[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์กับครูมาโนช www.datastudent.net ##


บทเรียนคอมพิวเตอร์ครูมาโนช นันทา [datastudent.net]
  

เรื่อง : แนะนำการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
เนื้อหาโดยย่อ : โปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 3396 ครั้ง] [ปรังปรุง : 5 / ธ.ค. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.00/5
เรื่อง : บทที่ 4 การใช้ภาพกราฟิกบนเว็บเพจ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การการใช้ภาพกราฟิกบนเว็บเพจ Macromedia Dreamweaver
[View : 5679 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.03/5
เรื่อง : บทที่ 12 การอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเทอร์เน็ต
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเทอร์เน็ตในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 12266 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.60/5
เรื่อง : บทที่ 11 การตกแต่งเว็บเพจด้วย Timeline และ Behaviors
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การตกแต่งเว็บเพจด้วย Timeline และ Behaviorsในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 20615 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.88/5
เรื่อง : บทที่ 10 การสร้างมัลติมีเดียบนเว็บเพจ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การสร้างมัลติมีเดียบนเว็บเพจในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 6674 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.97/5
เรื่อง : บทที่ 9 การสร้างฟอร์ม
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การสร้างฟอร์มในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 7375 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.77/5
เรื่อง : บทที่ 8 การใช้งานเลเอาท์
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานเลเอาท์ในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 8250 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.05/5
เรื่อง : บทที่ 7 การจัดแบ่งเว็บเพจด้วยเฟรมเซต
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การจัดแบ่งเว็บเพจด้วยเฟรมเซตในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 5295 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.16/5
เรื่อง : บทที่ 6 การเชื่อมโยงเว็บเพจ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การเชื่อมโยงเว็บเพจในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 2702 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.02/5
เรื่อง : บทที่ 5 การใช้ตารางในเว็บเพจ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ตารางในเว็บเพจในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 3238 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.02/5
เรื่อง : บทที่ 3 การใช้ข้อความในเว็บเพจ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ข้อความในเว็บเพจในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 2508 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.04/5
เรื่อง : บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 3082 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.12/5
เรื่อง : บทที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและรู้จักการสร้างเว็บในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 3061 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.47/5

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>