[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์กับครูมาโนช www.datastudent.net ##


จุดประสงค์ในการก่อตั้งเว็บไซด์เรียนรู้ออนไลน์กับครูมาโนช นันทา [datastudent.net]


จุดประสงค์ในการทำเว็บไซด์

1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
2.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนนักเรียนทั่วไปในประเทศไทย
3.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนบุคคลทั่วไปที่สนใจ
4.เพื่อประกอบการเรียนการสอนของครู
5.เพื่อเผยแพร่บทความของบุคคลทั่วไปผ่าน บล็อกของเว็บไซด์ datastudent.net
6.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของครู อาจารย์ผ่านบล็อกเว็บไซด์ datastudent.net
7.เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของข้อมูลจากที่ต่างๆของสื่อออนไลน์ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัมนาผู้เรียน และระดับปฐมวัย


 

จัดทำโดย
นายมาโนช นันทา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1